Condicions legals

Dades identificatives

En compliment del deure d'informació que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades del titular de la Pàgina Web: Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central (d'ara endavant, l'ADCC), amb domicili a C/ Barcelona, 49 , 3r – 08600 – Berga - BARCELONA, número de C.I.F.: G64940091 inscrita a la Secció 1a del Registre d’Associacions de la Generalitat amb el núm. 38.158. Correu electrònic de contacte: info@catcentral.cat. Telèfon: 938214225.

Termes i condicions d'ús

Els termes i condicions recollits en el present avís legal s'aplicaran a totes aquelles pàgines compreses en aquesta pàgina web.

 • L'accés a aquesta pàgina web és responsabilitat exclusiva dels usuaris i suposa acceptar els presents termes i condicions d'ús.
 • L'usuari ha de realitzar un ús lícit de la present pàgina web i els seus serveis d'acord amb els presents termes i condicions d'ús i a la legalitat vigent.
 • L'ADCC podrà modificar unilateralment els termes i condicions d'ús d'aquesta pàgina web mitjançant la publicació d’aquest avís legal, i produiran efectes des del mateix moment de la seva publicació. Aquestes modificacions podran ser comunicades personalment als usuaris registrats quan suposin una variació en les condicions establertes, en relació amb la seva condició d'Usuari.

Navegació i continguts

"L'ADCC no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a la Pàgina Web sigui ininterromput o que estigui lliure d'errors o d'omissions en els continguts. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari a què pugui accedir-se a través de la Pàgina Web, estigui lliure d'error o causi cap dany. En cap cas, l'ADCC serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés i navegació per la Pàgina Web, incloent-se però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

L'ADCC no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als Usuaris per un ús inadequat de la Pàgina Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer mentre l'Usuari navega per ella."

Accés i seguretat

L'accés als serveis transaccionals i aquells que inclouen la captura de dades personals es realitza en un entorn segur utilitzant protocol SSL (Secure Socker Layer) . El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada. Això assegura que el contingut transmès és només intel·ligible per a l'ordinador client i el servidor de l'ADCC. L'Usuari pot comprovar que es troba dins un entorn segur si en la barra d'estat del seu navegador apareix un cadenat tancat.

Actualitat i modificacions

La informació que apareix en la Pàgina Web és la vigent en la data de la seva última actualització. L'ADCC no es fa responsable de l'actualitat i idoneïtat de les informacions contingudes en la mateixa.

No es podrà alterar, canviar, modificar, o adaptar la Pàgina Web per part de l'Usuari. L'ADCC es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que estimi convenients, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i els serveis que s'ofereixen a través de la mateixa com la forma en que aquests apareixen presentats o localitzats dintre de la Pàgina Web.

Propietat intel·lectual i industrial

L'ADCC és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d'aquesta Pàgina Web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d'ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició de la totalitat o part dels continguts d'aquesta Pàgina Web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de l'ADCC. L'Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial, titularitat de la ADCC. Podrà visualitzar els elements de la Pàgina Web i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'Usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat instal·lat a les pàgines de l'ADCC.

Hipervincles

L'ADCC no exercirà cap tipus de control sobre els enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet ni sobre els seus continguts. En cap cas l'ADCC assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç que pertanyi a un lloc web aliè, ni garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda a cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet.

Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Qualsevol altra pàgina web tindrà prohibida la incorporació d'un hipervincle a la Pàgina Web de l'ADCC sense la seva expressa autorització. En tot cas, aquesta autorització implicarà que l'hipervincle no es faci de manera que perjudiqui la imatge pública de l'ADCC, així com dels tercers que apareguin referenciats en aquesta.

L'ADCC retirarà qualsevol enllaç en quant tingui coneixement per qualsevol mitjà de la il·licitud de la seva contingut o que des dels mateixos es lesionen béns o drets d'un tercer.

Política de protecció de dades

Totes les dades facilitades a traves de l’eina seran tractades amb estricta confidencialitat per l’ADCC per tal de prestar-li els nostres serveis i enviar-los informacions. En compliment del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, l’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel•lació enviant un correu electrònic a: info@catcentral.cat

La pàgina i el programari de l’ADCC. sol·licita als seus Usuaris dades de caràcter personal i empresarial per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'Usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l’ADCC, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

L’ADCC garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Cessió de dades

Mitjançant l’entrada de dades a l’eina, el usuari dóna el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades que s’hi inclouen, les quals no seran objecte de cessió a tercers no vinculats al projecte.

Les entitats col·laboradores del projecte i que per tant tindran accés a les dades són:

 • DEPARTAMENT D’AGRICULTURA RAMADERIA PESCA I ALIMENTACIÓ – Gran via de les Corts Catalanes 612-614 – 08007 – Barcelona - S-081101-G
 • CONSORCI DEL LLUÇANÈS – Carrer Vell, 3 - 08515 - Santa Creu de Joglars - Barcelona - P0800097H
 • CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ DELS MUNICIPIS DEL MOIANÈS - C/ de les Joies, 11-13 – 08180 – Moià - Q5856406C
 • AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ - Plaça Sant Joan, 16 - 08600 - Berga - P5826801B
 • INÈDIT INNOVACIÓ S.L., - Edifici Eureka, Parc de Recerca UAB, Campus de la UAB - 08193 - Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) - B-65095705

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant l'ADCC de qualsevol responsabilitat referent a això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

L’ADCC no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació. L’ADCC es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació.

S’exonera l’ADCC de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada a l’ADCC sempre que procedeixi de fonts alienes a l'ADCC.

L’ADCC declina qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines i es reserva el dret d'actualitzar, eliminar-los, limitar o impedir l'accés quan ho consideri convenient.

L’ADCC no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es puguin ocasionar per utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics. Tampoc no es responsabilitza dels errors ocasionats per la utilització de navegadors amb versions no actualitzades.

No es permet, d'acord amb la legislació vigent, la còpia, reproducció, distribució, comercialització o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació d'aquestes pàgines web, sense l'autorització prèvia de l’ADCC.

Legislació aplicable i jurisdicció competent.

"Els termes i condicions que regeixen la Pàgina Web i totes les relacions que poguessin derivar-se es troben salvaguardades per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés o la utilització de la Pàgina Web se sotmet a l'exclusiva jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya)."

Frames

L'ADCC prohibeix expressament la realització de "framings" o la utilització per part de tercers de qualsevol altre mecanisme que alteri el disseny, configuració original o continguts de la Pàgina Web.

Dret d'exclusió

L'ADCC es reserva el dret a retirar o denegar l'accés a la Pàgina Web a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals d'ús.

Condiciones legales

Datos identificativos

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a continuación se reflejan los datos del titular del dominio web: Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central (en adelante la ADCC), con domicilio en C/ Barcelona, 49 , 3r – 08600 – Berga - BARCELON, número de C.I.F.: G64940091 inscrita en la Sección 1a del Registro de Asociaciones de la Generalitat con el núm. 38.158. Correo electrónico de contacto: info@catcentral.cat. Teléfono: 938214225.

Términos y condiciones de uso

Los términos y condiciones recogidos en el presente aviso legal se aplicarán a todas aquellas páginas comprendidas en esta página web.

 • El acceso a esta página web es responsabilidad exclusiva de los usuarios, y supone aceptar los presentes términos y condiciones de uso.
 • El usuario ha de realizar un uso lícito de la presente página web y de sus servicios, de acuerdo con los presentes términos y condiciones de uso, y a la legalidad vigente.
 • La ADCC podrá modificar unilateralmente los términos y condiciones de uso de esta página web mediante la publicación de este aviso legal, y producirán efectos desde el mismo momento de su publicación. Estas modificaciones podrán ser comunicadas personalmente a los usuarios registrados cuando supongan una variación en las condiciones establecidas, en relación con su condición de Usuario.

Navegación y contenidos

La ADCC no se responsabiliza ni garantiza que el acceso a la Página Web sea ininterrumpido o que esté libre de errores u omisiones en los contenidos. Tampoco se responsabiliza o garantiza que el contenido o programario al que pueda accederse a través de la Página Web, esté libre de error o cause algún daño. En ningún caso, la ADCC será responsable de las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo que surjan por el acceso y navegación por la Página Web, incluyéndose pero no limitándose, a los ocasionados en los sistemas informáticos o los provocados por la introducción de virus.

La ADCC no se hace responsable de los daños que pudieran causarse los Usuarios por un uso inadecuado de la Página Web. En particular, no se hace responsable en ningún caso de las caídas, interrupciones, falta o defecto de las telecomunicaciones que pudieran ocurrir mientras el Usuario navega por ella."

Acceso y seguridad

El acceso a los servicios transaccionales y aquellos que incluyen la captura de datos personales se realiza en un entorno seguro utilizando un protocolo SSL (Secure Socket Layer). El servidor seguro establece una conexión de manera que la información se transmite cifrada. Esto asegura que el contenido transmitido es solo inteligible para el ordenador cliente y el servidor de la ADCC. El Usuario puede comprobar que se encuentra dentro de un entorno seguro si en la barra de estado de su navegador aparece un candado cerrado.

Actualidad y modificaciones

La información que aparece en la Página Web es la vigente en la fecha de su última actualización. La ADCC no se hace responsable de la actualidad e idoneidad de las informaciones contenidas en la misma.

No se podrá alterar, cambiar, modificar, o adaptar la Página Web por parte del Usuario. La ADCC se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que estime convenientes, pudiendo cmabiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y los servicios que se ofrecen a través de la misma como la forma en que estos aparecen presentados o localizados dentro de la Página Web.

Propiedad intelectual e industrial

La ADCC es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página web, así como de los elementos contenidos en la misma (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.).

Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de la ADCC. El Usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, titularidad de la ADCC. Podrá visualizar los elementos de la Página Web e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El Usuario deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en las páginas de la ADCC."

Hipervínculos

La ADCC no ejercerá ningún tipo de control sobre enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de Internet ni sobre sus contenidos. En ningún caso la ADCC asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet.

Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.

Cualquier otra página web tendrá prohibida la incorporación de un enlace a la Página Web de la ADCC sin su expresa autorización. En todo caso, esta autorización implicará que el enlace no se haga de forma que perjudique la imagen pública de la ADCC, así como de los terceros que aparezcan referenciados en esta.

La ADCC retirará cualquier enlace en cuanto tenga conocimiento por cualquier medio de la ilegalidad de su contenido o que desde el mismo se lesionan bienes o derechos de un tercero.

Política de protección de datos

Todos los datos facilitados a través de la herramienta serán tratados con estricta confidencialidad por la ADCC para prestarle nuestros servicios y enviarles informaciones. En cumplimiento del Reglamento de Protección de Datos 2016/679, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación enviando un correo electrónico a: info@catcentral.cat

La página y el programario de la ADCC solicita a sus Usuarios datos de carácter personal y empresarial con el objetivo de poder realizar la tramitación solicitada por el Usuario, cumpliendo las condiciones de seguridad y confidencialidad exigidas por la legislación vigente en cada caso.

Estos datos se integran en los correspondientes ficheros informatizados de la ADCC, de acuerdo con la legislación o normativa vigente en cada caso.

La ADCC garantiza la confidencialidad en el tratamiento de los datos de carácter personal que se recojan, así como la implementación de las medidas, de orden técnico y organizativo, que garanticen la seguridad de estos datos.

Cesión de datos

Mediante la entrada de datos en la herramienta, el Usuario da su consentimiento al tratamiento automatizado de los datos que se incluyen, los cuales no serán objeto de cesión a terceros no vinculados al proyecto. Las entidades colaboradoras del proyecto y que por tanto tendrán acceso a los datos son:

 • DEPARTAMENT D’AGRICULTURA RAMADERIA PESCA I ALIMENTACIÓ – Gran via de les Corts Catalanes 612-614 – 08007 – Barcelona - S-081101-G
 • CONSORCI DEL LLUÇANÈS – C/ Vell, 3 - 08515 - Santa Creu de Joglars - Barcelona - P0800097H
 • CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ DELS MUNICIPIS DEL MOIANÈS - C/ de les Joies, 11-13 – 08180 – Moià - Q5856406C
 • AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ - Plaça Sant Joan, 16 - 08600 - Berga - P5826801B
 • INÈDIT INNOVACIÓ S.L., - Edifici Eureka, Parc de Recerca UAB, Campus de la UAB - 08193 - Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) - B-65095705

El Usuario es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos incluidos, exhonerando a la ADCC de cualquier responsabilidad referente a esto. Los Usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. El usuario acepta proporcionar información completa y correcta en el formulario de registro o subscripción.

La ADCC no responde a la veracidad de las informaciones que no sean de elaboración propia y de las que se indique otra fuente, de forma que tampoco asume ninguna responsabilitat en lo referente a hipotéticos perjuicios que pudieran originarse por el uso de esta información. La ADCC se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida en las páginas web, pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a esta información.

Se exonera a la ADCC de la responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir el Usuario como consecuencia de errores, defectos u omisiones, en la información facilitada a la ADCC que proceda de fuentes ajenas a la ADCC.

La ADCC declina cualquier responsabilidad que se derive de una mala utilización de los contenidos de sus páginas y se reserva el derecho de actualizar, eliminarlos, limitar o impedir el acceso cuando lo considere conveniente.

La ADCC no se responsabiliza de los posibles errores de seguridad que se puedan ocasionar por utilizar ordenadores infectados con virus informáticos. Tampoco se responsabiliza de los errores ocasionados por el uso de navegadores con versiones no actualizadas.

No se permite, de acuerdo con la legislación vigente, la copia, reproducción, distribución, comercialización o cualquier otra actividad que pueda hacerse con la información de estas páginas web, sin la autorización previa de la ADCC."

Legislación aplicable y jurisdicción competente

Los términos y condiciones que rigen la Página Web y todas las relaciones que pudieran derivarse se encuentran salvaguardadas por la legislación española.

Cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o la utilización de la Página Web se somete a la exclusiva jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Barcelona (España).

Frames

La ADCC prohíbe expresamente la realización de “framings” o la utilización por parte de terceros de cualesquiera otros mecanismos que alteren el diseño, configuración original o contenidos de la Página Web.

Derecho de exclusión

La ADCC se reserva el derecho a retirar o denegar el acceso a la Página Web a aquellos usuarios que incumplan las presentes condiciones generales de uso.